Uchwala Nr XX/141/2004

Rady Gminy w Inowłodzu

z dnia 29 grudnia 2004 r.

w sprawie: zmian budżetu na 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust. l pkt. 4 oraz art. 51 ust. l ustawy o samorządzie gminnym
/z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220; Dz. U. Nr 62 poz. 558; Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 214 poz. 1806 z 2003 r.,
Dz. U. Nr 80 poz. 717; Dz. U. Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055,
Dz. U. Nr 116 poz. 1203 i Dz. U. Nr 167 poz. 1759/ oraz ustawy o finansach publicznych
/z 2003 r. Dz. U. Nr 15 poz. 148; Dz. U. Nr 45 poz. 391; Dz. U. Nr 65 poz. 594; Dz. U. Nr 96 poz. 874; Dz. U. Nr 166 poz. 1611; Dz. U. Nr 189 poz. 1851; z 2004 r. Dz. U. Nr 19 poz. 177 Nr 93 poz. 890, Dz. U. Nr 121 poz. 264, Dz. U. Nr 123 poz. 1291./ Rada Gminy Inowłódz uchwala co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody:

010-01095-0690                                                                                   281

400-40003-0690                                                                                 20 000

600-60016-2440                                                                                 20 000

700-70005-0750                                                                                 52 549

700-70005-0840                                                                               160 000

700-70005-0910                                                                                   3 783

750-75011-2360                                                                                    618

756-75601-0350                                                                                   7 168

756-75615-0310                                                                                 53 770

756-75615-0340                                                                                 10 000

756-75615-0360                                                                                   4 273

756-75615-0500                                                                                   8 000

756-75615-0910                                                                                 18 085

756-75618-0410                                                                                   3 000

756-75618-0440                                                                                   3 000

756-75618-0460                                                                                 20 000

756-75621-0020                                                                                   4 000

758-75801-2920                                                                                  1 200

758-75802-2750                                                                                 11 421

758-75814-0920                                                                                 11 562

801-80104-0690                                                                                   8 304

851-85154-0480                                                                                   7 877

921-92195-2700                                                                                   2 550

921-92116-2020                                                                                      700

2. Zmniejsza się dochody:

1)700-70005-0470                                                                                  182

3. Zmiany w planach dochodów określa załącznik Nr l do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Zwiększa się wydatki:

1) 600-60016-4300                                                                              65 000

2) 801-80101-6050                                                                                6 300

3) 630-63001-4300                                                                                1 000

4) 700-70005-4300                                                                                  500

5) 750-75022-4210                                                                               2 000

6) 750-75022-4300                                                                                2 790

7) 750-75095-4010                                                                              10 000

8) 750-75095-4440                                                                              9 392

9) 750-75095-4300                                                                              17 000

10) 754-75412-3030                                                                               5 000

11) 754-75412-4210                                                                            12 000

12) 754-75412-4300                                                                               5 000

13) 851-85154-4300                                                                               7 877

14) 851-85195-4300                                                                               2 500

15) 900-90095-4270                                                                            35 000

16) 801-80101-4210                                                                               1 200

17) 921-92109-4240                                                                                  700

2. Zmniejsza się wydatki:

600-60016-6050                                                                                 475 000

900-90095-6050                                                                                   45 000

3. Zmiany w planach wydatków określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej:

Przychody 72 598,89 zł

Wydatki    72 598,89 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§4

Ustala się plan przychodów i wydatków środków specjalnych:

Przychody 66 174 zł

Wydatki    66 174 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Inowłódz.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

         Przewodniczący Rady Gminy

         mgr Tadeusz Cisowski