Adres:
    97-215 Inowłódz
    Brzustów 1
    tel. (44) 710 01 10

Dyrektor - mgr Iwona Gabryszewska