UMIEJSCOWIENIE AKTÓW STANU CYWILNEGO

Rejestracji stanu cywilnego osób dokonuje się w księgach stanu cywilnego w formie aktów urodzenia, małżeństwa oraz zgonu. Z ksiąg stanu cywilnego wydaje się odpisy aktów stanu cywilnego (zupełne i skrócone). Zagraniczne akty stanu cywilnego mogą być wpisywane (transkrybowane) w polskich księgach stanu cywilnego. Przepisy paszportowe nakładają wymóg przedłożenia polskich aktów stanu cywilnego (aktów urodzenia i małżeństwa) przy składaniu wniosków o paszport.

Wnioskodawca chcąc wpisać zagraniczny akt do polskiej księgi stanu cywilnego dostarcza do urzędu stanu cywilnego w Polsce:

1.Tłumaczenie aktu dokonane przez polskiego tłumacza przysięgłego.

2.Wniosek o sporządzenie w polskich księgach stanu cywilnego zagranicznego aktu stanu cywilnego - wzory poniżej

W przypadku gdy akt małżeństwa nie zawiera informacji o zmianie nazwiska małżonków w wyniku zawarcia związku małżeńskiego należy złożyć oświadczenie o wyborze nazwiska. Brak takiego oświadczenia oznacza, że małżonkowie zostają przy swoich dotychczasowych nazwiskach. Oświadczenie można złożyć osobiście w USC, przed notariuszem lub polskim konsulem. Przed konsulem należy stawić się okazując ważny dokument tożsamości.

Osoby urodzone za granicą, które nigdy nie zamieszkiwały w Polsce, kierują wniosek wraz z dokumentacją do Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego m. st. Warszawy, ul. Jezuicka 1/3, 00-281 Warszawa.

Wszystkie pozostałe osoby kierują wnioski o rejestrację zagranicznego aktu stanu cywilnego do kierownika urzędu stanu cywilnego właściwego dla ostatniego miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Akty małżeństwa umiejscawia się w urzędzie stanu cywilnego właściwym dla ostatniego miejsca zamieszkania jednego z małżonków. Rodzice małoletnich dzieci urodzonych za granicą kierują w/w wnioski do kierownika urzędu stanu cywilnego swojego ostatniego miejsca zamieszkania.

Zagraniczny akt stanu cywilnego może być także umiejscowiony za pośrednictwem rodziny w Polsce. Wnioskodawcą może być ojciec, matka, brat, siostra, mąż, żona, syn, córka, babcia, wnuk, osoba, która wykaże interes prawny. W przypadku umiejscawiania aktu za pośrednictwem pełnomocnika, podpis mocodawcy na pełnomocnictwie należy urzędowo poświadczyć, przed notariuszem (podpis notariusza poświadczony przez Apostille) lub w Ambasadzie. Wniosek można też skierować drogą pocztową lub za pośrednictwem konsula.

Konsul pobiera opłatę konsularną za przygotowanie dokumentacji dotyczącej wpisania dokumentu stanu cywilnego w polskich księgach stanu cywilnego i poświadczenie tłumaczenia zgodnie z Tabelą Opłat Konsularnych.

Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej, urzędy stanu cywilnego pobierają opłaty skarbowe za dokonanie czynności z zakresu stanu cywilnego. Wpisanie treści zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg stanu cywilnego i przesłanie odpisu aktu wnioskodawcy za granicą jest tego rodzaju czynnością. Urzędy wzywają wnioskodawców na piśmie do uiszczenia opłaty skarbowej, podając numer konta bankowego na które należy przelać określoną przez urząd kwotę.

Załączone do wniosku oryginały nie podlegają zwrotowi. Urząd stanu cywilnego po przyjęciu wniosku ma prawo żądać dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień. Po wpisaniu treści zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg stanu cywilnego, urząd stanu cywilnego sporządza polskie odpisy aktów stanu cywilnego i wraz z decyzją kierownika urzędu stanu cywilnego o umiejscowieniu przesyła wnioskodawcy za pośrednictwem Ambasady.


Jeżeli zagraniczny akt stanu cywilnego nie zawiera wszystkich danych wymaganych przez polskie prawo bądź też zawiera oczywiste błędy pisarskie wówczas akt taki na wniosek strony podlega uzupełnieniu/sprostowaniu:


AKT URODZENIA:

- akt urodzenia dziecka urodzonego w trakcie trwania małżeństwa uzupełnia się na podstawie odpisu zupełnego aktu małżeństwa rodziców

- akt urodzenia dziecka, którego matka jest panną podlega uzupełnieniu na podstawie odpisu zupełnego aktu urodzenia matki dziecka

- jeśli dziecko zostało uznane przez ojca wówczas akt urodzenia uzupełnia się na podstawie odpisu zupełnego aktu urodzenia ojca dziecka


AKT MAŁŻEŃSTWA:

- podstawą uzupełnienia/sprostowania aktu małżeństwa są odpisy zupełne aktu urodzenia małżonków


AKT ZGONU:

- podstawą uzupełnienia/sprostowania aktu zgonu panny/kawalera jest odpis zupełny aktu urodzenia osoby zmarłej

- podstawą uzupełnienia/sprostowania aktu zgonu osoby zamężnej/żonatej lub wdowy/wdowca jest odpis zupełny aktu małżeństwa osoby zmarłej

                                                                                                         

Odpisy zupełne aktów będące postawą sprostowania lub uzupełnienia muszą zawierać adnotację o uiszczonej opłacie skarbowej (odpis zupełny - 33 zł).

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Wniosek_o_sporządzenie_w_polskich_księgach_stanu_cywilnego_zagranicznego_aktu_urodzenia.pdf)Wniosek o sporządzenie w polskich księgach stanu cywilnego zagranicznego aktu urodzeniaMałgorzata Mierzwa30 kB1142010-01-20 15:25
Pobierz plik (Wniosek_o_sporzadzenie_w_polskich_księgach_stanu_cywilnego_zagranicznego_aktu_malzeństwa.pdf)Wniosek o sporzadzenie w polskich księgach stanu cywilnego zagranicznego aktu małżeństwaMałgorzata Mierzwa31 kB1102010-01-20 15:27